A stock market for Cambodia
Wednesday, August 01, 2007


សួស្តីមិត្ត​ទាំងអស់ ខ្ងុំបាទជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់ សិក្សាផ្នែក សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​ (Corporate Finance)។ ខ្ងុំបាទកំពុង ធ្វើការបកប្រែមិន​ផ្លូវការនូវ​ កំរងច្បាប់មួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹង ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ជាភាសាខ្មែរ ដូចជា ច្បាប់ហ៊ុន ករណីច្បាប់ហ៊ុន​វៀតណាម( Stock law , Droit de la bourse )
ដើម្បីជាជំនួយមួយ សំរាប់​មិត្តអ្នកអាន​​មិត្តនិស្សិត​ខ្មែរ​យើង​ ក្នុងការស្វែងយល់ នៅពេលកម្ពុជានឹង បង្កើតទីផ្សារហ៊ុន​​ នាអនាគតខាងមុខនេះ​ដើម្បីរួមចំនែកក្នុងការ អភិវឌ្ឈន៍នូវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

សង្ឃឹមថា នឹងទទួលបាននូវមតិណែនាំពីបណ្តាមិត្តអាន ។ សូមអរគុណ

Hi. I'm a Cambodian student study in Corporate Finance at National Economic University.
Stock market is important for economic growth especially in raising the fund for the company to open more their activities . That why i choose to translate non official many laws that related with the financial market like Vietnamese stock law ( stock Law or Droit de labourse ) for the reader.Cambodian Government understand exactly about their role and try to create the stock market in the future.

Hope that can get the good ideas and support from all reader !  Cambodia BeachTourism - Occheuteal 8th more beautiful beach of Asia.

The Occheuteal beach, located within the seaside resort of Sihanoukville (Cambodia), was indicated like the 8th more beautiful beach of Asia by Sunday Herald Sun, an Australian newspaper. Among the other nominated beaches appear Saud Beach (Philippines), KB Adang (Thailand), Bentota (Sri Lanka), Yalong Bay (China popular), China Beach (Vietnam), Calangute (India), Dungun (Malaysia), Mae Nam (Thailand), and Kenting (China nationalist).  Cambodia, Vietnam to Discuss Border Issues
Wednesday, February 14, 2007

Cambodia and Vietnam expect to discuss their oceanic border issue during Vietnam President's visit in late February, a Cambodian high-ranking official confirmed Tuesday.

King Sihamoni has extended the invitation to President Nguyen Minh Triet to visit Cambodia, mainly to strengthen bilateral ties between the two countries.

Government spokesman Khieu Kanarith tells VOA Khmer that part of the talks will be about the Brevier Line, an issue of concerns for the Vietnamese.

In other news, Vietnam and Cambodia got closer in border relations after one year of construction. The Dinh Ba Bridge, connecting Dong Thap Province in Viet Nam and Preyveng Province in Cambodia, officially opened last week.

The new bridge is expected to facilitate trade, tourism and cultural ties between the two countries, particularly for Viet Nam’s Cuu Long (Mekong) Delta provinces and eastern communities in Cambodia.

From voanews...
  Happy valentine's day


Wish all of you who don't have the sweet heart to get soon and who have already more and more love each other...  Vote for ANGKOR WAT
Tuesday, February 06, 2007

Your can vote online by this website: http://www.new7wonders.com/index.php?id=386

Angkor is the most important monument of the south-east Asian Khmer Empire and the world’s largest sacred temple. Built during the reign of King Suryavaman, at the beginning of the 12th century, Angkor is noted for its intricate ornamentation and striking beauty. With its water moats, concentric walls and magnificent temple mountain in the center, Angkor Wat symbolizes the Hindu cosmos, with its oceans at the periphery and the Meru mountain at the center of its universe.
In short - vote for Angkor,because it is a great symbol of- Beauty & Sanctity!  La fete de l' independance Cambodgienne
Sunday, November 12, 2006

Salut a tous !
Nous avons eu, ici, a Hanoi , les dances et les chansons traditionnelles khmeres pour celebreter le 53eme anniversaire de l' independance khmere .
Je te present un peu de mon groupe de la dance de l ' association des etudiants Cambodgiens au north du Viet Nam :
Pour la 1 ere photo de gauche a droite : Sokmean, Phalla, Daravuth, Phanna, Samady, Kimse et Davuth( sexy man). Pour la 2 em photo , c'est moi et les amies Chinoises ( l' amitie Cambo-Chinois ).
C' etait le jour tres joiyeux , plein de joiyeux , l'amitie et cooperation avec tous les amis etrangers C' etait aussi une occasion pour faire connaitre le Cambodge par notre cultures
( les dances et les chansons symbole les belles cultures Cambodgiennes, la paix , l' amitie,la soridarite et le developpement durable ).
Je vous invite tous les amis d' aller a mon pays , pour decouvre le pays des temples en particuliers le temple d' ANG KOR WAT .  Ancient street 's hanoi
Saturday, October 28, 2006hi
me and my friend his name is Quyet . This picture i've take in the moon festival in the ancient street of Hanoi . So happy cos have many people , oh so delicious with the moon cake .  A Bakheng
Monday, October 23, 2006
Salut les trois :Vattey , Phany et mon cochon Ratha . quelle joyeux tu as !tous sont rires a Bakheng , pourquoi tu m' a dit d' aller avec
Ahhhhh si je n'oublie pas ce jour la je suis a Battambang oh tres desole de ne pas participer .
Oh mon cochon Ratha mtn t'as deja un garcon mais je sais que t'es pas encore marrie . hihihi
Just Kidding all of you , Ratha is a gentleman te na don't think bad about him . Ok mes amis ,tu me manque beaucoup ,a bientot .
De ton ami Ream  Good Luck my friend


Bonjour ma petite Chenda , je sais que ce jour la je ne suis la pour te dire au revoir .
Donc je prends mon blog pour te dire au revoir et bon sucess d' un cote pour tes etudes en France et d' autre part pour ta vie quotidienne.
Cette photo est tres belle ,sauf il y a un crocodile , un singe et d' autre tous sont les belles filles...hihihihihi De ton ami Ream  At Phom Penh
Thursday, June 15, 2006

Hi everyone ! yesterday , i just arrived Phnom Penh , capital of Cambodia.I met our old friend we going to eat something together. So happy day. Now my friend is busy with their final exam.
ok hope our visitor enjoy my vacation with me too...
Vaream time
Powered by: Blogger  Theme: Wanna